www.cozadzien.pl - radomski serwis informacyjny

Rekrutacja

Procedura rekrutacyjna do Przedszkola Publicznego nr 1 w Radomiu

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności poprzez nabór elektroniczny.
 2. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku, w trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.
 3. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkola w poprzednim roku szkolnym.
 4. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny na zasadzie kontynuacji jest złożenie w placówce, do której dziecko uczęszcza wypełnionego "Formularza potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola" (dokładny termin określa każdorazowo organ prowadzący przedszkole).
 5. "Formularz potwierdzenia woli kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola" można otrzymać w przedszkolu, wypełnić, podpisać i złożyć u dyrektora placówki.
 6. Rekrutacja dzieci zapisanych do przedszkola po raz pierwszy oraz dzieci zmieniających przedszkole:
  a) rodzice wypełniają „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” zamieszczony na stronie internetowej www.radom.przedszkola.vnabor.pl
  b) w „Formularzu zgłoszenia dziecka do przedszkola” rodzice wymieniają preferencyjne przedszkola w kolejności od 1 do maksymalnie 10,
  c) w procesie rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, których „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” zostanie wypełniony w wersji elektronicznej lub papierowej oraz dostarczony w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru”,
  d) dyrektor „ przedszkola pierwszego wyboru” może poprosić rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających dane zapisanych w „Formularzu zgłoszenia dziecka do przedszkola”,
  e) rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się w sposób automatyczny na podstawie kryteriów naboru,
  f) kryteria podstawowe – do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są: - dzieci samotnie wychowywane przez matkę lub ojca - dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji - dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej
  g) kryteria dodatkowe – w dalszej kolejności przyjmowane będą: - dzieci mieszkające na terenie miasta Radomia - dzieci zapisane na całodniowy pobyt (powyżej 5 godzin dziennie i korzystające z trzech posiłków dziennie) - dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola wskazanego na pierwszym miejscu listy preferencyjnej - dzieci, których oboje rodzice pracują lub uczą się w trybie dziennym - dzieci, których rodzeństwo posiada orzeczenie o niepełnosprawności - dzieci, które posiadają dwoje lub więcej rodzeństwa - dzieci, które wraz z rodzeństwem zgłoszone są po raz pierwszy do tego samego przedszkola - dzieci, które uczęszczały wcześniej do żłobka.
 7. W terminach określonych przez organ prowadzący:
  a) dyrektor ogłasza wyniki rekrutacji – listę dzieci które zostały zakwalifikowane do przedszkola,
  b) rodzice na piśmie potwierdzają wolę zapisania dziecka do przedszkola wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji oraz zobowiązani są do podpisania umowy o świadczenie usług. Nie podpisanie umowy przez rodziców z dyrektorem placówki w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu,
  c) rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola niż „przedszkole pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola” (wersję papierową) z „przedszkola pierwszego wyboru” i złożyć go w przedszkolu wskazanym przez system elektroniczny,
  d) dyrektor publikuje i ogłasza listy dzieci przyjętych do przedszkola.
 8. W przypadku wolnych miejsc prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca.
 9. Na podanej stronie internetowej publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.
 10. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
  a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  d) stworzenia warunków pobytu w przedszkolu, zapewniających dzieciom bezpieczeństwo (podczas zajęć, zabaw, spacerów i wy-cieczek – na terenie przedszkola i poza nim),
  e) poszanowania jego godności osobistej,
  f) poszanowania własności,
  g) opieki i ochrony,
  h) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  i) akceptacji jego osoby. 
 11. W przedszkolu dziecko ma zapewnioną realizację zasad: zasada dobra dziecka – wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka, zasada równości – wszystkie dzieci mają prawo być traktowane w sposób równy wobec prawa.
 12. Rodzice, którzy zauważyli, że ich dziecko traktowane jest niezgodnie z wyżej określonymi prawami winni zgłosić swoje uwagi do dyrektora przedszkola, a w przypadku dalszego niezadowolenia z formy traktowania dziecka, do organu prowadzącego placówkę.
 13. W szczególnych przypadkach nieprzestrzegania praw dziecka należy skierować wniosek o wszczęcie postępowania do Komisji Dyscyplinarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, gdy: a) rodzice bez uzasadnienia nie spełniają warunków płatności powyżej jednego miesiąca, b) w przypadku wydanych decyzji lekarskich lub innych specjalistów (psychologa, pedagoga, lekarza) o niemożliwości funkcjonowania w grupie rówieśniczej ze względu na bezpieczeństwo pozostałych wychowanków, c) do dyrekcji przedszkola napływają uzasadnione skargi rodziców o zagrożeniu ich dzieci ze strony drugiego dziecka.
 15. Tryb skreślenia dziecka z listy wychowanków:
  a) tryb skreślenia dziecka z listy wychowanków uczęszczających do przedszkola może nastąpić poprzez podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną na podstawie prowadzonej dokumentacji,
  b) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka winni być podczas rozmowy z dyrektorem, powiadomieni o zamiarze skreślenia z listy przedszkolaków w terminie dwóch tygodni przed podjęciem powyższej decyzji,
  c) w przypadku braku kontaktu osobistego z rodzicami lub prawnymi opiekunami, zawiadomienie o zamiarze skreślenia dziecka wysyła się pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru,
  d) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
  Od momentu otrzymania decyzji rodzice bądź prawni opiekunowie mają prawo odwołać się do dyrektora w ciągu 14 dni, e) jeśli rozmowy z dyrektorem nie przyniosą rozstrzygnięcia, rodzice lub prawni opiekunowie mogą odwołać się do Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Radomiu. Decyzja kuratorium jest ostateczna.